amyotonia
[ei,maiə'təuniə]
n. 【病理学】肌弛缓
同义词
反义词
英文解释
n.
1.lack of normal muscular tension or tonus
网络释义
amyotonia
肌弛缓; 肌弛缓(肌张力缺失); 肌张力缺失; 肌弛缓症;
amyotonia congenita
先天性肌张力不全症; 先天性肌弛缓;
benign amyotonia congenita syndrome
释义:良性先天性肌弛缓综合征;