payment
['peimənt]
n. 付款,支付;报酬,报答;偿还;惩罚,报应
同义词
反义词
参考例子
1.He demanded immediate payment.
他要求立即付款。
2.When can I request payment?
何时我可以请求付款?
3.Now what about the term of payment?
现在我们谈一下付款条件吧。
英文解释
n.
1.a sum of money paid
2.the act of paying money
网络释义
PAYMENT
付款; 支付报酬; 支付,付款; 付款额;
payment order
付款单; 付款通知; 支付通知书; 被保险人授权经纪人代为索赔;
payment stopped
停止付款; 停付; 止付,停止支付; 止付,停止支付;
cash payment
现金支付; 现金付款; 现金支付,付现; 现金付款,现付.;
payment method
付款方式; 支付方式; 付款方法; 还款方式;